મીઠું

દ્વારા બ્રાઉઝ કરો: બધા
 • Sodium Formate 98

  સોડિયમ ફોર્મેટ 98

  વર્ણન

  સોડિયમ ફોર્મેટ

  સફેદ પાવડર

  પાણીમાં દ્રાવ્ય

  કાર્યક્રમો

  સોડિયમ હાઇડ્રોસલ્ફાઇટનું ઉત્પાદન

  ફોર્મિક એસિડનું ઉત્પાદન

  ચામડું કમાવવું

  ડીટરજન્ટમાં એન્ઝાઇમ સ્ટેબિલાઇઝર

  વિતરણ સ્વરૂપો

  બેગ 25 કિલો, પેલેટ સાથે 1000 કિલો

  મોટી બેગ 1000 કિગ્રા an1200 કિલો

  સંગ્રહ

  શૂલબે હેન્ડલ ભેજ શોષણ અટકાવે છે

 • Sodium Formate 92

  સોડિયમ ફોર્મેટ 92

  વર્ણન

  સોડિયમ ફોર્મેટ

  સફેદ પાવડર

  પાણીમાં દ્રાવ્ય

  કાર્યક્રમો

  સોડિયમ હાઇડ્રોસલ્ફાઇટનું ઉત્પાદન

  ફોર્મિક એસિડનું ઉત્પાદન

  ચામડું કમાવવું

  ડીટરજન્ટમાં એન્ઝાઇમ સ્ટેબિલાઇઝર

  વિતરણ સ્વરૂપો

  બેગ 25 કિલો, પેલેટ સાથે 1000 કિલો

  મોટી બેગ 1000 કિગ્રા an1200 કિલો

  સંગ્રહ

  શૂલબે હેન્ડલ ભેજ શોષણ અટકાવે છે

 • Sodium Formate Granular

  સોડિયમ ફોર્મેટ દાણાદાર

  વર્ણન

  સોડિયમ ફોર્મેટ દાણાદાર

  સફેદ અનિયમિત ગ્રાન્યુલ્સ

  પાણીમાં દ્રાવ્ય

  કાર્યક્રમો

  ડીસીંગ

  વિતરણ સ્વરૂપો

  બેગ 25 કિલો, પેલેટ સાથે 1000 કિલો

  મોટી બેગ 1000 કિગ્રા an1200 કિલો

  સંગ્રહ

  shoulbe હેન્ડલ ભેજ શોષણ અટકાવે છે

 • Sodium Formate 95

  સોડિયમ ફોર્મેટ 95

  વર્ણન

  સોડિયમ ફોર્મેટ

  સફેદ પાવડર

  પાણીમાં દ્રાવ્ય

  કાર્યક્રમો

  સોડિયમ હાઇડ્રોસલ્ફાઇટનું ઉત્પાદન

  ફોર્મિક એસિડનું ઉત્પાદન

  ચામડું કમાવવું

  ડીટરજન્ટમાં એન્ઝાઇમ સ્ટેબિલાઇઝર

  વિતરણ સ્વરૂપો

  બેગ 25 કિલો, પેલેટ સાથે 1000 કિલો

  મોટી બેગ 1000 કિગ્રા an1200 કિલો

  સંગ્રહ

  શૂલબે હેન્ડલ ભેજ શોષણ અટકાવે છે

 • Sodium Acetate

  સોડિયમ એસિટેટ

  વર્ણન

  સોડિયમ એસિટેટ

  સફેદ પાવડર

  પાણીમાં દ્રાવ્ય

  કાર્યક્રમો

  ડીસિંગ ઉદ્યોગ

  ઓઇલ ડ્રિલિંગ

  એજન્ટ

  વિતરણ સ્વરૂપો

  બેગ 25 કિલો, પેલેટ સાથે 1000 કિલો

  મોટી બેગ 1000 કિગ્રા an1200 કિલો

  સંગ્રહ

  ઠંડા અને સૂકા રાખો

 • Potassium Formate Solid

  પોટેશિયમ ફોર્મેટ સોલિડ

  વર્ણન

  પોટેશિયમ ફોર્મેટ

  સફેદ પાવડર અથવા ટુકડાઓમાં

  પાણીમાં દ્રાવ્ય

  કાર્યક્રમો

  ડીસીંગ

  ઓઇલ ડ્રિલિંગ

  વિતરણ સ્વરૂપો

  બેગ 25 કિલો, પેલેટ સાથે 1000 કિલો

  મોટી બેગ 1000 કિગ્રા an1200 કિલો

  સંગ્રહ

  ઠંડા અને સૂકા રાખો

 • Calcium Formate Tech Grade

  કેલ્શિયમ ફોર્મેટ ટેક ગ્રેડ

  વર્ણન

  કેલ્શિયમ ફોર્મેટ

  સફેદ પાવડર

  પાણીમાં દ્રાવ્ય

  કાર્યક્રમો

  બાંધકામ ઉદ્યોગ માટે સહાયક

  તેલ, કોલસાની કૃત્રિમ ગેસની ગુલામી કામગીરી માટે સહાયક

  ચામડાની સહાયક

  રેસાની કૃમિ

  વિતરણ સ્વરૂપો

  બેગ 25 કિલો, પેલેટ સાથે 1200 કિલો

  મોટી બેગ 1000 કિગ્રા an1200 કિલો

  સંગ્રહ

  ઠંડા અને સૂકા રાખો

 • Potassium Formate Liquid

  પોટેશિયમ ફોર્મેટ લિક્વિડ

  વર્ણન

  પોટેશિયમ ફોર્મેટ

  લિકવિડ

  કાર્યક્રમો

  ડીસીંગ

  ઓઇલ ડ્રિલિંગ

  વિતરણ સ્વરૂપો

  Drોલ

  સંગ્રહ

  ઠંડા અને સૂકા રાખો

 • Calcium Formate Feed Grade

  કેલ્શિયમ ફોર્મેટ ફીડ ગ્રેડ

  વર્ણન

  કેલ્શિયમ ફોર્મેટ

  સફેદ મુક્ત વહેતો પાવડર

  પાણીમાં દ્રાવ્ય

  કાર્યક્રમો

  ફી પ્રિઝર્વેટિવ્સ

  ફીસિડિફાયર

  વિતરણ સ્વરૂપો

  બેગ 25 કિલો, પેલેટ સાથે 1200 કિલો

  મોટી બેગ 1000 કિગ્રા an1200 કિલો

  સંગ્રહ

  ઠંડા અને સૂકા રાખો